Algemene Voorwaarden

Omschrijving:
Klant: [aspirant-] koper c.q. [aspirant-] opdrachtgever

Leverancier: de [rechts-] persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling
 uitlevert aan de klant.

Product: haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de
 daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot de haarwerken, in het
 bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken.

Toepasselijkheid:
De voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten [daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven/offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease overeenkomsten] tussen enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

Aanbieding en aanvaarding:
Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdracht formulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend, dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.

Prijzen:
Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.
In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van B.T.W. percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Annulering:
Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van haarwerk, is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, schriftelijk te annuleren. De klant zal hetgeen hij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier gemaakte kosten.
Indien de klant de overeenkomst niet na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 450,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 450,-
Annulering na 10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen prijs.

Leveringstermijn:
Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen streeftermijnen. De levertijd [daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie en/of vervanging] gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 10 weken bedragen.
Indien, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 10 weken geschied, zal de leverancier nogmaals 10 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren. [Mocht de klant hierdoor onverhoopt in een probleemsituatie komen, dan zal de leverancier zorg dragen voor een kosteloze tussenoplossing]
Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Indien een opdracht als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

Betaling:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van [het restant van] de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.
In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier de wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.
Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.
De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op de 15% [excl. BTW] van de het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50,- zullen bedragen.
Reclame:
De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur of model, van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet-acceptatie of reclame.
Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij op die gronden niet achteraf kan reclameren.
Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering dien de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden, na ommekomst van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk.
Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen, bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat vervalt ieder recht op reclame.
Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier trachten de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijd.

Garantie
De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de materialen en constructie van de producten gedurende 6 maanden na aflevering. In geval van gerechtvaardigd beroep op de garantie is de leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier.
Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product is gebruikt en/of behandeld.
Eigendomsvoorbehoud:
De leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd.

Aansprakelijkheid:
De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en/of allergische reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en/of derden.
De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag.

Overmacht:
Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Ontbinding:
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de klant is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

Geheimhouding:
Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de andere partij, voor zover dat een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, waaronder in ieder geval begrepen zijn de door de leverancier gebruikte materialen en methoden, één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier/fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie of reparatie.

Toepasselijkheid recht en geschillen:
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
Alle geschillen, welke tussen leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan, zullen [onverlet andersluidende regels van dwingend recht] worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.
De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter, een geschil tussen de leverancier en de klant ontrent de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende geschillencommissie , middels een procedure die genoemde geschillencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid gesteld is om de klant weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van een dergelijke geschillencommissie is voor zowel de klant als de leverancier in dat geval bindend.

Hair@Home Enkhuizen 06 – 40283030

Pagina PAGE1 van NUMPAGES2
https://www.hairathome-enkhuizen.nl